Розрахунок елементів прямокутного профілю

Розглянемо переріз прямокутного профілю (рис. 5.7), заармований звичайною арматурою тільки в розтягнутій зоні (прямокутний переріз з одиничною арматурою).

Для цього перерізу .

На основі (5.1) можна записати:

. (5.4)

Умова міцності за (5.2):

. (5.5)

Запишемо також умову міцності відносно осі II–II:

. (5.6)

Формули (5.4)...(5.6) справедливі при .

Рис. 5.7. Прямокутний переріз з одиничною арматурою та схема зусиль при розрахунку на міцність за нормальними перерізами: II–II – вісь, яка нормальна до площини згину і проходить через точку прикладання рівнодійної в стиснутій зоні. Інші позначення дивись до рис. 5.6, б

З рівняння (5.4):

, (5.7)

або , (5.8)

де m – коефіцієнт армування; , або – відсоток армування.

З рівняння (5.8) отримаємо:

. (5.9)

Максимальний вміст арматури при одиночному армуванні перерізу, коли , обчислюють за формулою

. (5.10)

Максимальний відсоток армування елементів, що працюють на згинання, збільшується з підвищенням міцності бетону і зменшується з підвищенням міцності сталі. При , що відповідає , переріз переармований.

Максимальні відсотки армування залізобетонних елементів, що працюють на згинання, при бетоні класів В12,5...В30 і сталях А–ІІ, А–ІІІ і Вр–І становлять 1,3...3,2%.

З умови мінімальної вартості конструкцій оптимальні відсотки армування і відповідні їм значення відносної висоти стиснутої зони приймають: для балок m% = 0,5...0,6mmax%; m% = 1...2%;x = 0,3...0,5; для плит m% = 0,2...0,3mmax%; m% = 0,3...0,6%; x = 0,1...0,2.

Мінімальний відсоток армування для елементів, що працюють на згинання, становить 0,05%.

На практиці для розрахунку елементів прямокутного профілю з одиничною арматурою використовують таблиці.

Перетворимо рівняння (5.5) так:

.

Позначимо ;

(5.11)

Отже, . (5.12)

З рівняння (5.4)

(5.13)

де . (5.14)

Для коефіцієнтів am, x та z складено таблицю, де за одним відомим коефіцієнтом можна визначити два інших.

Отже, маючи значення згинального моменту в перерізі, розміри перерізу і задані класи бетону та арматури за формулою (5.12) визначають коефіцієнт am; із таблиці визначають відповідні йому коефіцієнти x та z. Перевіряють умову x£xR і за формулою(5.15)

визначають необхідну площу поперечного перерізу арматури.

З рівняння (5.12) можна визначити робочу висоту перерізу

. (5.16)

Якщо при розрахунках за формулами (5.4)...(5.6) умова не виконується, то необхідно або збільшити розміри перерізу, або збільшити клас бетону. Якщо цього зробити не можливо, встановлюють арматуру у стиснутій зоні. У цьому випадку вважають, що переріз заармований подвійною арматурою.


1148056829849259.html
1148103527799571.html
    PR.RU™